پرسش . از چه زمانى بر دختر رعایت حجاب واجب مى شود؟

همه مراجع: زمانى که یکى از نشانه هاى بلوغ در دختر آشکار شود، رعایت حجاب بر او واجب مى گردد.[1]

تبصره. نشانه بلوغ در دختر سه چیز است:

1. روییدن موى درشت و خشن زیر شکم (بالاى آلت تناسلى)،

2. بیرون آمدن منى،

3. تمام شدن نُه سال قمرى.

البته به نظر آیه اللّه  سیستانى، نشانه بلوغ در دختر تنها تمام شدن نُه سال قمرى است.