پرسش . فروش لباس هاى زیر زنانه به وسیله مردان، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و یا مفسده اجتماعى به دنبال داشته باشد، جایز نیست.[1]